Psykoterapiklinik

Om kliniken

Vi erbjuder individuell psykoterapeutisk behandling, koherensterapi (KT), under handledning av en leg. och certifierad psykoterapeut från Coherence Psychology Institute. Mottagningen ligger centralt på Södermalm i Stockholm. Vi arbetar även via telefon eller krypterad videolänk på annan ort. 

Vi genomför först ett kort orienteringssamtal som övergår i en vanlig session så att du snabbt skall få en uppfattning om behandlingsformen. Därefter lägger vi tillsammans upp en eventuell behandlingsplan. Frekvens på behandling brukar vara en session 45-60 min varje eller varannan vecka. Priset är 600-800 kr inkl. moms beroende på din ekonomi och vilken mötesform. Möte via krypterad videolänk är alltid 600 kr. 

Koherensterapi (KT, eng. “Coherence Therapy”) är ett ramverk i psykoterapi som utgår från ett icke-patologiserande och konstruktivistiskt perspektiv för att engagera hjärnans naturligt kraftfulla förändringsprocesser. Det är den enda metod som specifikt arbetar utifrån de faktorer som förutsätter synaptisk rekonsolidering. Koherensterapi behandlar effektivt de flesta olika typer av symtom. Exempel är komplexa anknytningsmönster, förlust och sorg, maktlöshet, förtvivlan, existentiell problematik, svårt att sätta gränser för sina egna behov, självständighet, ensamhet, låg självkänsla, ilska, medberoende, rädsla, ångest och panik med mera.

En primär riktning i KT är människans agentskap utifrån känslomässig koherens. Det symtom, problem eller lidande som en individ i sitt vardagliga liv kämpar med anser vi grundar sig i implicit (omedveten) koherent kunskap, dvs. meningsfulla sammanhang från tidigare upplevelser och erfarenheter i livet. En människans lidande kan yttra sig på en myriad olika sätt, men det bottnar i ett logiskt sammanhang.

Terapin praktiseras i tre faser med hjälp av specifika verktyg i realtid. Vi riktar fokus och utgår från erfarenhetsbaserad, dvs. upplevd, kunskap. Vi undviker abstrakta teoretiserande perspektiv och resonemang. Konkreta verktyg och processförlopp finns i litteraturen nedanför.

  • 1. Upptäckande
    Du medvetengör och verbaliserar omedveten implicit kunskap.
  • 2. Integrering
    Du integrerar den implicita kunskapen i ditt vardagliga medvetande.
  • 3. Omvandling
    Du omvandlar tidigare konstruktioner till nya och symtomen tappar sin funktion.

Komplett beskrivning av de tre faserna och konkreta verktyg går att hitta i videon och litteraturanvisningar här.

Terapeuter

Gustaf Lundh, fil.kand i sociologi och grundläggande psykoterapiutbildning ("Steg-1").

Jag är sociolog med grundläggande psykoterapiutbildning (“Steg-1”) och vidareutbildad i traumabehandling. De senaste fyra åren har jag arbetat på uppdrag av socialförvaltning, på kommunal familjecentral och i egen privatklinik. Klienterna jag arbetar med är en mångfald olika typer av människor med varierande problemområden och olika komplexitet. Just nu arbetar jag inom KTN men även i barn- och ungdomspsykiatri.

Under två år har jag haft ett enskilt fokus på koherensterapi och rekonsolidering under handledning av en leg. psykoterapeut certifierad av Coherence Psychology Institute. Koherensterapi är både djuporienterad och tidsbegränsad. Jag arbetar individuellt med vuxna och ungdomar i lokaler på Södermalm i Stockholm. Många klienter bor på andra platser vilket gör att jag arbetar på distans via krypterad digital plattform och telefon. Vid sidan av mitt kliniska arbete skriver jag artiklar och essäer om behandlingsrelaterade ämnen men också bredare perspektiv utifrån människans historia och aktuella samhälle.

Jag har sedan jag var barn alltid varit ständigt nyfiken på personlig utveckling och det är därför naturligt för mig att vara lyhörd, ställa höga krav på mitt behandlingsarbete och min egen utveckling. Jag följer samtidens aktuella forskning och är ständigt öppen för att omvärdera mina perspektiv och mitt arbetssätt. 

Att möta människor i kris innebär ett stort ansvar i förhållande till etiska frågor om makt och integritet. Min behandling är därför från start medveten om och bejakande av det och jag är medlem i etablerade yrkesorganisationer som Psykoterapicentrum. Jag har alltid ett HBTQI-perspektiv, dvs. en normfri syn på sexualitet och identitet. Det är också naturligt för mig att, liksom andra professionella, alltid ta människor på stort allvar med ett genuint engagemang. Som professionell terapeut har jag även själv gått i terapi.

Välkommen att kontakta mig!

Söker du en koherensterapeutisk behandling på ett av de nordiska språken?